Menu

volgende paginavorige paginaSchoolgids

 27/35 

10. Klachtenregeling, vertrouwenspersoon en leerlingenstatuut

Klachtenregeling
Klachten over een beoordeling, begeleiding of de gang van zaken in de klas of in de school worden door de leerling of ouder(s) eerst met de mentor besproken. Komt u er samen niet uit, dan kunt u terecht bij de schoolleiding om tot een oplossing te komen.

Als u met de schoolleiding niet tot een oplossing komt, dan kunt u een gesprek aanvragen met de leidinggevend directeur van het VOvA. Als deze weg van intern overleg niet tot een oplossing leidt, kan een formele klacht worden ingediend bij de interne klachtencommissie. U kunt zich schriftelijk met een formele klacht wenden tot de centrale directie van het VOvA. Contactgegevens vindt u achter in deze gids.
Een exemplaar van de klachtenprocedure kunt u verkrijgen bij de schoolleiding.

Vertrouwenspersoon voor de leerlingen
De vertrouwenspersoon functioneert als aanspreekpunt bij vermoedens van, of klachten over seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenspersoon is er speciaal voor meldingen of klachten over zaken als bedreiging, ongewenste omgangsvormen, (seksuele) intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld of pesten. Als je hierover op school niet met je mentor of de zorgcoördinator, schoolleiding praten kunt of wilt, dan kun je rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwenspersoon van jouw eigen school of - als je daar de voorkeur aan geeft - met de vertrouwenspersoon van het VOvA.

Als je contact opneemt met een van de vertrouwenspersonen op school of het VOvA, volgt er altijd een gesprek over wat de situatie geweest is en waar de melding of klacht over gaat.
De vertrouwenspersoon zal waar mogelijk/wenselijk bemiddelen of eventueel zorgen voor verwijzing naar de klachtencommissie of externe instanties.

Word je als leerling gepest, vertel dat dan direct aan je mentor.
Ben je bang om nog naar school te gaan? In omstandigheden als deze is het dringend gewenst dat je contact opneemt met de vertrouwenspersoon op de school. Als wij merken dat kinderen het slachtoffer zijn van pesten, dan doen wij daar altijd iets aan! Daarvoor hanteren wij ons pestprotocol.

De vertrouwenspersonen bij de Hubertus & Berkhoff zijn:
Dhr. R. Coers
Mevr. S.L. Liem
Mevr. S. de Vink

De contactgegevens van de vertrouwenspersonen van de school én van het VOvA vindt u in hoofdstuk 13 Contact.

Leerlingenstatuut
Het VOvA beschikt over een leerlingenstatuut. Hierin staat o.a. het volgende:

  • door je in te schrijven als leerling ga je een leercontract aan met de school;
  • aan het leercontract ontleen je rechten (goed onderwijs, begeleiding) en plichten (naleving regels, goede studie-inzet);
  • de inschrijving als leerling van onze school houdt in dat leerlingen en ouders de regels van de school (zoals beschreven in paragraaf 3.4) aanvaarden.